Zpracování osobních údajů

Společnost Realitní kancelář Reality IQ a.s., IČO: 29318238, se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10474, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“):

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů).

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategorií osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může klient:

 • požádat Správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Se souhlasem klienta mohou být jeho osobní údaje v rozsahu, jak je poskytnul Správci, předány Správcem následujícím osobám:

 • společnosti Reality IQ finanční s.r.o., IČO: 05761191, se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68983
 • společnosti Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978

a to za účelem nabídky zprostředkování financování.

Společnost Realitní kancelář Reality IQ a.s., IČO: 29318238, se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10474, jako správce (dále jen „Správce“), tímto ve vztahu ke svým klientům plní informační povinnost dle ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“):

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Správce zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém mu byly klienty poskytnuty, a to prostřednictvím svých zaměstnanců a spolupracujících osob (realitních makléřů).

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování probíhá automatizovaně i manuálním způsobem a podléhá fyzické i technické kontrole. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, avšak odepře-li klient poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategorií osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců.

 

Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může klient:

 • požádat Správce o vysvětlení,
 • požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 

Je-li žádost shledána oprávněnou, Správce odstraní neprodleně závadný stav. Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Se souhlasem klienta mohou být jeho osobní údaje v rozsahu, jak je poskytnul Správci, předány Správcem následujícím osobám:

 • společnosti Reality IQ finanční s.r.o., IČO: 05761191, se sídlem 28. října 1584/281, 709 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68983
 • společnosti Chytrý Honza a.s., IČO: 29048770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978

a to za účelem nabídky zprostředkování financování.

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích