Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je institucí, která plní důležitou a nezastupitelnou funkci během prodeje nemovitostí. Poskytuje řadu údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis (tj. o katastrálních územích, parcelách, stavbách, bytech a nebytových prostorech, vlastnících a jiných oprávněných, právních vztazích a zákonem stanovených právech a skutečnostech) a jejich geometrické a polohové určení prostřednictvím katastrální mapy. Do katastru nemovitostí má právo kdokoli nahlížet, pořizovat si kopie či výpisy.

Katastr nemovitostí jako zdroj informací
Katastr nemovitostí funguje jako zdroj informací, které slouží především k ochraně vlastnických práv k nemovitostem či pro daňové a poplatkové účely. Informace získané z katastru jsou však rovněž významné pro oceňování majetku, pro účely vědecké, hospodářské či statistické a k ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, kulturních památek, půdního fondu a pro rozvoj území.

Jedním z nejdůležitějších dokumentů pro převod nemovitosti je list vlastnictví, který prokazuje vlastnický stav k dané nemovitosti. Jedná se o veřejně dostupný doklad, který lze získat na každém katastrálním úřadě, u notáře nebo na místech s označením Czech POINT (ve většině případů Česká pošta). Rovněž při vyřizování hypotéky je list vlastnictví nezbytným dokumentem.

List vlastnictví obsahuje několik částí:

A.      Údaje o vlastníkovi, spoluvlastníkovi a spoluvlastnických podílech.

B.      Údaje o nemovitosti, ke které mají osoby uvedené v části A vlastnické právo. Údaje se odlišují, jde-li o byt, budovu či pozemek.

B1. Jiná práva k nemovitostem.

C.      Omezení vlastnického práva. Může se jednat např. o věcné břemeno, zástavní právo, předkupní právo nebo exekuci.

D.     Jiné zápisy. Jedná se o informace katastrálně evidenčního charakteru, např. změna výměry obnovy operátu nebo změna číslování parcel.

E.      Nabývací tituly a jiné podklady zápisu. Tato část umožňuje seznámit se s nabývacími tituly, jako je kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí, atd.

F.       Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám. Opět se jedná o katastrálně evidenční informace, které určují bonitu pozemků, a to zejména pro účely oceňování pozemků.

Právotvorná role Katastru nemovitostí
V okamžiku, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, je potřeba na příslušném katastrálním úřadě předložit návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Znamená to, že je do Katastru nemovitostí doložen údaj o změně vlastníka způsobem popsaným v kupní smlouvě. Návrh se podává pouze na stanoveném formuláři spolu s kupní smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Správní poplatek v tomto případě činí 1 000 Kč. Pokud je předmětná nemovitost financována hypotečním úvěrem, podává se návrh na vklad zástavního práva.

Po podání návrhu začíná běžet dvacetidenní ochranná lhůta, ve které katastr nemůže provést navrhovanou změnu. Již druhý den po podání návrhu je v katastru vyznačena tzv. plomba, která naznačuje, že nemovitost je dotčena změnou a že právě probíhá řízení. Katastrální úřad nejdříve po uplynutí 20 dnů od zahájení řízení rozhodne, že se vklad buď povoluje, pokud jsou podmínky pro povolení vkladu splněny, nebo návrh zamítne. V případě povolení vkladu je účastníkům zasláno vyrozumění.

UDĚLÁME PRO VÁS
marketing zakázky
poradenství
finanční služby
právní služby
zjistit vše
Investiční projekt Pánské Dubenky
Bývalá továrna Singer láká k investici
zjistit vše
ZNÁTE NĚKOHO KDO PRODÁVÁ NEMOVITOST?
Získejte až 10.000 Kč!
zjistit vše
KARIÉRA
Nastartujte svou kariéru s nejrychleji rostoucí realitní kanceláři v ČR.
zjistit vše

NAPSALI O NÁS - realityIQ v médiích